Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
X
Regulamin
Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej "RODO") informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blue Creation - Piotr Łącz siedzibą w Odrano Wola, adres:ul. Lazurowa 67, wpisana do Wpisu do Ewidencji prowadzonego przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego pod numerem działalności gospodarczej 11243, NIP: 5291645499 (dalej "Administrator");

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytania na podstawie udzielonej zgody.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz ewentualnie właściwe organy na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

c. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

d. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

e. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. "prawnie uzasadniony interes administratora". W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

g. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem obsługi zapytania.

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. TaskManager.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Piotr Łącz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blue Creation zwaną w dalszej części regulaminu "Task Manager".

1.2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu TaskManager.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1.3. Serwis TaskManager.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat programu do zarządzania zadaniami Task Manager.

1.4. Task Manager zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości TaskManager.pl.

2. Odpowiedzialność użytkownika

2.1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie TaskManager.pl na własne ryzyko

2.2. Korzystanie z TaskManager.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2.3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w TaskManager.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

2.4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Task Manager, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

3. Odpowiedzialność Task Manager

3.1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie TaskManager.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Task Manager podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

3.2. Task Manager nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie.

3.3. Task Manager dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje.

3.4. Task Manager nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach TaskManager.pl jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

3.5. Task Manager nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą TaskManager.pl

3.6. Task Manager ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.TaskManager.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Task Manager nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.TaskManager.pl.

3.7. Task Manager nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.TaskManager.pl , ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

4. Demo programu Task Manager

4.1. Task Manager udostępnia możliwość przetestowania programu przed jego kupnem w wersji online jak i w wersji umożliwiającej instalacje na serwerze użytkownika.

4.2. Użytkownicy wersji demonstracyjnej mogą z niej skorzystać nie więcej jak jeden raz.

4.3. Użytkownicy korzystający z wersji demonstracyjnej akceptują Licencję programu zamieszczoną w dalszej części strony.

5. Zastrzeżenia techniczne

5.1. Ze względu na techniczne ograniczenia Task Manager nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Task Manager nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

5.2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Task Manager nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji,

5.3. Task Manager dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

5.4. Task Manager nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

6. Prawa autorskie

6.1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie TaskManager.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

6.2. Zawartość serwisu TaskManager.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Task Manager i w ramach przeznaczenia określonego przez Task Manager. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Task Manager pod adresem kontakt@taskmanager.pl.

6.3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie TaskManager.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

6.4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach TaskManager.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

6.5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Task Manager na zasadach ogólnych.

6.6. Publikacja linku do TaskManager.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Task Manager - Program do zarządzania zdaniami. W sprawie publikacji linku do TaskManager.pl w innej formie prosimy o kontakt kontakt@taskmanager.pl.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez TASK MANAGER usług lub otrzymywanie od TASK MANAGER informacji handlowych.

7.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Task Manager.

7.3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez TASK MANAGER działalności w zakresie udzielania informacji, sprzedaży oraz w celu marketingu usług własnych TASK MANAGER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez TASK MANAGER usług.

7.4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

7.5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji na adres kontakt@taskmanager.pl.

7.6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez TASK MANAGER usług lub w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji drogą mailową, prosimy o wysłanie wiadomości o treści 'rezygnacja' na adres kontakt@taskmanager.pl.

7.7. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@taskmanager.pl.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Task Manager usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Task Manager identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Task Manager, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8.2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Task Manager.

8.3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Task Manager na adres poczty elektronicznej: kontakt@taskmanager.pl.

8.4. Task Manager rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

8.5. Po rozpatrzeniu reklamacji Task Manager wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

8.6. Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Task Manager informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. VIII.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

9.2. Task Manager zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie TaskManager.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Licencja

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU TASK MANAGER

Piotr Łącz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blue Creation (zwany w dalszej części niniejszej Umowy "Licencjodawcą") udziela niniejszym Licencjobiorcy licencji na korzystanie z programu TASK MANAGER na następujących warunkach.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy przyjęto następujące definicje:

A. "Licencjobiorca" - osoba, która dokonała zakupu dostępu do programu albo w której imieniu i na rzecz dokonano tego zakupu;

B. "faktura" - faktura zakupu licencji na program;

C. "program" - system zarządzania zadaniami TASK MANAGER, wskazany w fakturze, dostępny w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej taskmanager.pl, służący do administrowania i kontrolowania zadań, przeznaczony do uzupełniania przez Licencjobiorcę w zależności od jego potrzeb;

D. "oprogramowanie" - oprogramowanie komputerowe służące do korzystania z programu, w skład którego wchodzą: pliki konfiguracyjne, system zarządzania zadaniami - "Task Manager", program komputerowy w formacie kodu skryptowo-obiektowego służący do obsługi programu poprzez wprowadzania danych i informacji a następnie zarządzanie tymi danymi;

E. "wersja demonstracyjna" - wielostanowiskowa nie zarejestrowana wersja programu, którą Licencjobiorca otrzymał od Licencjodawcy w celu zapoznania się z programem oferowanym przez Licencjodawcę, jego zawartością i funkcjonalnością.

2. Udzielenie licencji i jej zakres.

2.1. Licencjodawca oświadcza, że jako autor i producent programu jest wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do niego w pełnym zakresie i w związku z powyższym jest uprawniony do udzielania licencji na jego użytkowanie.

2.2. Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania oraz do korzystania z internetowego programu w postaci systemu zarządzania zadaniami znajdującego się na serwerze Licencjodawcy o zawartości odpowiadającej wersji zakupionej przez Licencjodawcę.

2.3. Niniejsza Umowa nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do oprogramowania.

2.4. Licencja na korzystanie z programu obejmuje upoważnienie do korzystania na następujących polach eksploatacji:

A. wprowadzenie danych do pamięci (bazy danych) komputerów Licencjobiorcy oraz jego zwielokrotnianie oprogramowania w pamięci komputerów należących do Licencjobiorcy,

B. dostosowanie oprogramowania bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez Licencjobiorcę za pomocą pliku konfiguracyjnego otrzymanego w ramach oprogramowania,

C. uzupełnianie danych w programie własnymi danymi i wykorzystywanie oprogramowania do zarządzania własnymi zadaniami na zasadach opisanych w instrukcji obsługi znajdującej się na stronie internetowej programu.

2.5. Licencja na korzystanie z programu na mocy niniejszej Umowy jest ograniczona czasowo zgodnie z pkt 4.1. niniejszej Umowy.

3. Wykonanie Umowy i warunki licencji.

3.1. W celu skorzystania z programu, po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 4.2., Licencjobiorca otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z oprogramowania na komputerze przeznaczonym do instalacji oprogramowania. Klucz taki nadawany jest jednokrotnie. W uzasadnionych wypadkach jak np. awarii czy wymiany sprzętu, klucz nadany zostanie powtórnie.

3.2. Wersja sieciowa oprogramowania może być używana jednocześnie wyłącznie na liczbie stanowisk określonej w otrzymanej fakturze. Oprogramowanie dostarczone przez Licencjodawcę może być zainstalowane tylko na jednym komputerze.

3.3. Licencjodawca gwarantuje Licencjobiorcy niewadliwe funkcjonowanie programu i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie błędy konstrukcyjne i instalacyjne, które ujawnią się po rozpoczęciu korzystania z programu przez Licencjobiorcę. Licencjodawca zapewnia wsparcie techniczne za pośrednictwem: formularza do zgłaszania problemów technicznych znajdujących się na stronie internetowej programu, lub telefonicznie pod numerem 606 704 195.

3.4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy programu i szkody Licencjobiorcy spowodowane korzystaniem z programu w tym w szczególności powstałe na skutek nieprawidłowego, niezgodnego z dokumentacją programu posługiwania się nim przez personel Licencjobiorcy lub wskutek czynników technicznych od niego niezależnych jak np. wadliwość pracy serwera lub innych komputerów Licencjobiorcy.

3.5. Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania sublicencji, jak również oddania oprogramowania do korzystania na podstawie innego tytułu prawnego.

3.6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia lub dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, ani publicznego rozpowszechniania oprogramowania, w szczególności najmu i dzierżawy. Licencjobiorca nie jest również uprawniony do dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania. Licencjobiorca może sporządzać wydruki z programu wyłącznie na swoje potrzeby, nie dotyczy to jednak wersji demonstracyjnej oprogramowania.

3.7. Licencjobiorca może bez zgody Licencjodawcy sporządzić na swoje potrzeby jedną kopię zapasową oprogramowania dla celów archiwalnych, która to kopia nie może być używana równocześnie z oprogramowaniem. Sporządzając kopię zapasową Licencjobiorca jest obowiązany do reprodukcji na tej kopii zastrzeżenia praw autorskich Licencjodawcy oraz innych odpowiednich opisów, które znajdowały się na oryginalnym oprogramowaniu. Licencjobiorca jest uprawniony do sporządzania kopii dokumentacji użytkownika. Postanowienie to nie narusza uprawnień Licencjobiorcy wynikających z art. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

4. Okres obowiązywania i wynagrodzenie.

4.1. Niniejsza licencja zostaje udzielona na okres określony w fakturze począwszy od dnia wysłania przez Licencjodawcę klucza licencyjnego, o którym mowa w pkt 3.1.

4.2. Z tytułu udzielenia licencji, Licencjodawca otrzymuje od Licencjobiorcy jednorazowe, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze, płatne przelewem na rachunek Licencjodawcy wskazany w fakturze.

5. Odpowiedzialność.

5.1. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszych warunków licencji Licencjodawca może je wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie staje się skuteczne z chwilą złożenia Licencjobiorcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Niezależnie Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego. W razie wypowiedzenia niniejszych warunków licencji Licencjobiorca obowiązany jest niezwłocznie usunąć oprogramowanie z pamięci komputera.

5.2. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Licencjobiorcę odpowiedzialność z tego tytułu określają art. 78 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

5.3. Licencjodawca zapewnia, że oprogramowanie tworzone jest z zachowaniem należytej staranności i z użyciem dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnych publikatorów. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody poniesione przez Licencjobiorcę związane z użyciem oprogramowania, a w szczególności za szkody związane z używaniem systemu zarządzania zadaniami oraz brakiem dostępu do tego systemu.

6. Poufność.

6.1. Licencjobiorca potwierdza, że produkt w formie kodu źródłowego stanowi tajemnicę handlową Licencjodawcy. Licencjobiorca wyraża zgodę na zachowanie tej informacji w tajemnicy i nieujawnianie jej jakiejkolwiek osobie oraz niewykorzystywanie jej w celu innym niż użytkowanie i eksploatacja dopuszczalne z mocy niniejszej Umowy.

6.2. Licencjobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim programu do skutecznego zapobiegania zapoznawaniu z programem osób z zewnątrz przez zatrudniony przez siebie personel.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.

7.2. Niniejsze warunki licencji stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków Stron w zakresie objętych ich przedmiotem i uchylają wszelkie wcześniejsze ustalenia i uzgodnienia Stron w tym zakresie.

7.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami licencji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.4. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Internetu opublikowany na stronie taskmanager.pl stanowi integralną część niniejszej licencji.

Do naszych Klientów należą między innymi:
NEONET
NEONET
 Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Playada
Playada
Sieć sprzedaży Play
Polpharma
Polpharma
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Gruby Benek
Gruby Benek
Kolter.pl
Kolter
Huta Zabrze S.A.
Huta Zabrze S.A.
Gmina Mikołów
Gmina Mikołów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
FLYSPOT - Tunel Aerodynamiczny
Flyspot
Centrum Informatyczne Edukacji
Centrum Informatyczne Edukacji
Instytut Analiz im. Karola Gaussa
Instytut Analiz im. Karola Gaussa
Referencje:
NEONET, Hanna Pawlak, Kierownik Sekretariatu Zarządu
NEONET, Hanna Pawlak | Kierownik Sekretariatu Zarządu
Od 2013 roku korzystamy z oprogramowania Task Manager - programu do zarządzania zadaniami. Program Task Manager jest intuicyjnym, łatwym w obsłudze oraz bardzo pomocnym narzędziem w naszej codziennej pracy. Współpraca w ramach Task Managera układa się bardzo dobrze. Jednym z największych plusów jest otwartość firmy na wszelkie pomysły dotyczące funkcjonalności programu oraz szybka reakcja na zgłaszane uwagi. Dlatego możemy polecić program Task Manager jako efektywne, w pełni profesjonalne narzędzie ułatwiające codzienna pracę.
Nasza ocena: 10/10
© Task Manager | Wszystkie prawa zastrzeżone.